Szülinapi nyereményjáték szabályzat


A Smokey Monkies BBQ „Születésnapi előkés nyereményjáték“ hivatalos Részvételi- és Promóciószabályzata 


 1. A Promóció elnevezése, Szervezője, ill. Közreműködője: 

A nyereményjáték elnevezése: „Születésnapi előkés nyereményjáték" (a továbbiakban: „Promóció”). A Promóció szervezője: Karics Hungary Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u. 19.; adószám: 25765816-2-42), a továbbiakban „Szervező“. A Promóció főnyereményeit biztosította: iPon Computer Kft. (székhely: 1143 Budapest, Francia út 40. B. épület. Adószám: 13392327-2-42; cégjegyzékszám: 01-09-732904), a továbbiakban “Közreműködő”. 

 1. A Promócióban résztvevő és abból kizárt személyek: 

A Promócióban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: „Játékos”). 18 éven aluliak számára szülői beleegyezés szükséges a promócióban való részvételhez. A Promócióból ki vannak zárva: 

- a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 

- a Promóció lebonyolítását végző cégek, személyek, ill. azok vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban résztvevő megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 

- azon cégek és személyek, valamint kapcsolt vállalataik, melyek kereskedelmi egységei a Promócióban részt vesznek, ill. melyek kereskedelmi egységeiben a Promócióban résztvevő termékek kaphatóak, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói. 

- azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett promóciókban a promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta, ill. kizárja minden promóciójából. 

 1. A Promóció időtartama és részletei: 

A Promóció 2024.03.20. napján 9 órától indul és 2024.04.14 napján 12 óráig tart. A Promóció időtartamát megelőzően és követően feltöltött fotók nem vesznek részt a Promócióban. A Promóció során a részt vevő vendéglátóipari egységekben (amelyek a Smokey Monkies BBQ promócióban résztvevő termékeit árusítják) összesen legfeljebb 10.000 előke kerül kiadásra. A nyeremények másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. A játékosokat SZJA és egyéb adó és járulékfizetési kötelezettség nem terheli, az azokkal kapcsolatban esetlegesen felmerülő adófizetési kötelezettséget a Szervező vállalja. A főnyeremény átadására várhatóan 2024. április végén, de legkésőbb 2024. június 31-ig kerülhet sor, a nyertessel e-mailen, telefonon vagy közösségi média felületein keresztül előre egyeztetett időpontban és helyszínen. Amennyiben a főnyeremény Szervezőn kívül álló okból a megnevezett időpontig nem tud a nyertes részére átadásra kerülni, úgy Szervező haladéktalanul tájékoztatja a Játékost és egyeztetnek a nyereményről és az átadására vonatkozó részletekről. A Szervező a Nyeremény átadásáig zárhatja ki a Promócióból azt a játékost, aki nem felel meg a Promóciószabályzatban rögzített valamely feltételnek. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Promóciójából kizárja azt a Játékost, aki a Promóció során bizonyítottan a Promóció internet oldalának feltörésével, robot vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni. Szervező szintén kizárhatja a Promócióból azt a Játékost, akit többszöri próbálkozás után sem lehet elérni. 

 1. A promócióban való részvétel menete: 

A Promócióban az alábbi módon lehet részt venni: A promóciós időszak alatt bármelyik Smokey Monkies BBQ étteremben vásárlóként 3000 forint elköltése után egy előke kerül kiosztásra. Egy vásárláshoz egy előke jár. A játékban való részvétel feltételei közé tartozik, hogy a Játékosnak be kell követnie a Smokey Monkies BBQ és az IPon Magyarország közösségi oldalakat a Facebook vagy Instagram felületén; fel kell töltenie egy előkében készített fotót magáról a saját közösségi média felületére (Facebook/Instagram); meg kell jelölnie a Smokey Monkies oldalát a bejegyzésben. A Játékos csak úgy vehet részt a Promócióban, ha mindegyik feltételnek eleget tesz. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes, vagy egyéb) manipulációt, illetve a Promóció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. képgenerálás) vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a Promócióból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából. Az adott pályázat, illetve a Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon játékost, illetve azon játékosokat akik nem felelnek meg a jelen szabályzat feltételeinek a Promócióból kizárja. Szervező a nem valós adatokkal résztvevőket automatikusan kizárja a Promócióból. 

 1. Smokey Monkies által felajánlott nyeremények: 

 • JBL hangszóró
 • Állandó Smokey Monkies BBQ VIP törzsvásárlói kártya 15% kedvezmény
 • Webshop kupon www.smokeymonkiesbbq.hu oldalon 20.000 Ft értékben
 • Smokey Monkies BBQ élmény vacsora  2 főre 10.000 Ft értékben

 1. Nyeremények átadása 

A nyertes fotó bemutatásának felelőssége a Játékost terheli. A Szervezőnek nem áll módjában a promóciós időszakon kívül bemutatott fotókat elfogadni, valamint felelősségre emiatt nem vonható. A Szervező az előkék tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősségét. A játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására mihamarabb sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a játékosok bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő. Tárgynyeremények esetében a 1033 Budapest, Szentendrei út 95. szám alatt található Smokey Monkies BBQ étteremben tudja a Játékos átvenni a nyereményét, nyitvatartási időben. Előzetes egyeztetés után a nyereményt át lehet kérni másik Smokey Monkies BBQ étterembe, amennyiben ez indokolt. Nyeremény átvételére nem jogosult az a Játékos, akinek a részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A tárgynyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt jogosult. A nyereményeket átvevő Játékos a nyereménnyel kapcsolatos szavatossági és jótállási, esetleg kártérítési igényét a jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával, ill. a szolgáltatás nyújtójával szemben érvényesítheti. Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a felelősségét a Nyeremény átvétele, ill. az annak érdekében tett cselekmények, valamint a Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért. 


 1. Jogfenntartás 

A Promóció a 3. pontban meghatározott időtartam lejárta előtt bármikor befejezhető vis maior (így különösen háború, földrengés, katasztrófa, járvány, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, ideértve azt az esetet, amikor a Szervező rajta kívülálló okok miatt képtelen gondoskodni a Promóció megfelelő lebonyolításáról. Amennyiben a Promóció során olyan technikai vagy biztonsági probléma merül fel, amely a Promóció jogszerű lebonyolítását lehetetlenné teszi vagy veszélyezteti, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciót szüneteltesse vagy megszüntesse. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben tisztességtelen részvételt vagy visszaélést tapasztal a Promóció során, úgy a visszaélést elkövető Játékost kizárja a Promócióból. 

 1. Információ, kapcsolattartás 

A Promóciószabályzat nyomtatott formában megtalálható elektronikusan a www.smokeymonkiesbbq.hu weboldalon. A Promóciókal kapcsolatos kérdések esetén keresse a Promóció ügyfélszolgálatát a smokeymonkiesbbq@gmail.hu e-mail címen lehet elérni. 

 1.  Vegyes rendelkezések 

Szervező nem fogad el tépett, szennyezett, elmosódott vagy bármilyen okból sérült, manipulált vagy megrongálódott előkével készült képet. A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a Nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény szolgáltatójával/gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményeket megváltoztassa és azokat ugyanolyan vagy nagyobb értékű bármely más nyereménnyel helyettesítse. Erről Szervező a jelen Promóciószabályzat megváltoztatásával nyújt tájékoztatást. A Szervező nem oszt szét a jelen Promóciószabályzatban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt és legfeljebb annyi nyereményt oszt ki, amennyi a jelen Promóciószabályzatban szerepel. A hirdetési anyagok megjelenési, illetve nyomtatási hibáiért a Szervező és azok leányvállalatai, valamint a Promócióban résztvevő partnerek, és ezek vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. Szervező a Promóció Játékosainak nevét a Promóciószabályzat és a vonatkozó Adatvédelmi Szabályzat szerint, a sorsolást követő 15 munkanapon belül nyilvánosságra hozhatja kommunikációs felületein. A nyilvánosságra hozatal során a Játékos neve (a vezetéknév, valamint a keresztnév) jelenik meg. A Játékos külön kifejezett hozzájárulásával elfogadja, hogy a Szervező a nyereményeket nyilvános program keretében is átadhatja, továbbá publikálhatja vagy ismertetheti a Játékos nevén felül adott esetben fotóját, illetve a vele a nyereménnyel kapcsolatban készített média interjú tartalmát. Így a Játékos a Promócióban való részvételével elfogadja, hogy a Szervező, mint Adatkezelő a Promócióval összefüggésben nyilvánosságra hozza a róluk készült hang-, illetve videofelvételt és fényképeket, melyek a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett, az Adatkezelési tájékoztatóban rögzítettek szerint az alábbi felületeken valósulhatnak meg: az Adatkezelő honlapján, közösségi média felületein, nyomtatott és elektronikus reklámanyagaiban, belső intranetén. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem válthatók. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a Honlapot, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások, és/vagy meghibásodás esetére. Tehát amennyiben a Honlap, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás és/vagy meghibásodás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. 


Szervező, kizárja a felelősséget a Honlap rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt az nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve lehetőség szerint megszüntessék. A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com weboldalt és a www.facebook.com weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal. A Promóció feltételeinek elfogadásával a Játékos tudomásul veszi, hogy a Promóció tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló és kliens technológia függvényei, és ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja hálózati vagy szerver hiba és egyéb olyan Szervezőn kívül álló tényezők is, mint például (de nem kizárólagosan) levelezőszerverek teljesítménye és esetleges meghibásodása, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Ezen esetekért a Szervező nem felel. Nem vállal a Szervező felelősséget olyan esetekben sem, amikor a Játékos által igénybe vett Internetszolgáltató hibájából nem érkezik meg (időben) a pályázat, illetve a feleken kívül álló okból az Internetszolgáltatás nem elérhető vagy pályázathoz szükséges tevékenységet nem lehet végrehajtani. A Szervező fenntartja a jogot, hogy amennyiben csalás gyanúja merül fel bármely Játékossal kapcsolatban, annak kivizsgálásához információt kérhessen a Játékostól, illetve felfüggeszthesse vagy kizárja a Játékost és a Nyereményének átadását leállítsa. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak. Jelen Promóciószabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Promócióban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóciószabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztathassa a résztvevők megfelelő tájékoztatása mellett. 

 1. Adózási kérdések: 

A nyeremény esetleges személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli. A Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni. A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor. 

 1.  Adatkezelés: 

Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Karics Hungary Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u. 19.; adószám: 25765816-2-42), mint adatkezelő a Promóció lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje a részvétel során megadott adatokat. A Karics Hungary Kft. a nyeremény eljuttatásával kapcsolatos információszolgáltatásért felel. A Játékos külön ezirányú hozzájárulása esetén Szervező a Promóció közösségi média felületein közzéteheti a Játékos nevét és képét, valamint nyertességének tényét. A Játékos külön ezirányú hozzájárulása esetén a Játékos kommentben szereplő tartalmát a Szervező publikálhatja vagy ismertetheti a tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban. A Promóció során Szervező által kezelt adatok 

 •  A Játékos személyazonosságát megerősítő adatait és elérhetőségét (Név, e-mail cím, postázási cím), 
 • valamint nyertesség esetén az átvételi elismervény a Játékos nevével és címével 

Az adatok megadása nélkül a Promócióban való részvételre, illetve a nyeremény átvételére nincs lehetőség. Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele a Játékos hozzájárulása. A Promócióban való részvétel önkéntes. Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – az adatfeldolgozókon kívül – nem továbbítja. 


Adatkezelés időtartama

Az adatokat a Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás nem indokolja, a Promóció lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait töröljük az adatbázisunkból. A Játékos adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt határidőig, azaz a promóció lezárását követő 8. év végéig őrzi meg. Amennyiben Szervező a Játékos(ok) adatait Interneten közzéteszi, úgy a nyilvános közzététel a sorsolást követő legfeljebb 90 napig áll fenn. Az adatkezeléssel kapcsolatban Játékost megillető jogok Fenti hozzájárulást a Játékos bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a promóció nevére hivatkozva következő elérhetőségeken: Karics Hungary Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u. 19.; adószám: 25765816-2-42); e-mail: smokeymonkiesbbq@gmail.hu) Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. Ez esetben a Promócióban való részvételre nincs lehetőség. A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. A Játékosról tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok részére történő kiadását abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent megadott elérhetőségek valamelyikén szintén a promóció nevére hivatkozva. Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) illetve bírósághoz fordulhat. 

12. Vegyes rendelkezések: 

A résztvevők a részvétellel elfogadják a hivatalos promóciószabályzatot. A Promóció semmilyen módon nem szponzorált harmadik fél által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a hozzájuk. Az adatszolgáltatás nem harmadik fél részére, hanem a Szervező részére történik. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promóció feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Promóció határidő előtti befejezését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi. 
Budapest, 2024.03.19. Karics Hungary Kft., Szervező